ALGEMENE VOORWAARDEN
LEASE YOUR WEBSITE​

1. Definities

1.1 Lease Your Website: webdesign . Lease Your Website: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Lease Your Website een overeenkomst sluit tot
het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale
documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Lease Your Website verklaart de opdrachtgever dat hij
kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord
gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met Lease Your Website.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Lease Your Website zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Lease Your Website is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Lease Your Website;

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Lease Your Website zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lease Your Website het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Lease Your Website aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Lease Your Website is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lease Your Website
is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Lease Your Website kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na
schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Lease Your Website op een tijdelijke internet locatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden
medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Lease Your Website, zal de termijn worden
verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan
beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Lease Your Website is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt
door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten
wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de
foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Webdesigndiensten van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de
ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Lease Your Website vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Lease Your Website niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten
dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Lease Your Website verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft
volledig van Lease Your Website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het
laatste geval kan Lease Your Website hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het
genoemde eigendom is Lease Your Website gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Lease Your Website behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Lease Your Website bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Lease Your Website  op geen
enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze
relaties met Lease Your Website of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar
wordt gedurende de relatie met Lease Your Website.
8.2 Lease Your Website is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de

opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat
door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van
copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Lease Your Website
slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere
aansprakelijkheid van Lease Your Website voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of
winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Lease Your Website . Indien de reclame
gegrond is zal Lease Your Website deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Lease Your Website binnen
de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt
nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te
compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren
in extra werk, waarvoor Lease Your Website naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat
moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Lease Your Website en is de
opdrachtgever verplicht om het werk van Lease Your Website volgens afspraak te honoreren.

11.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Lease Your Website aan te geven
wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders door Lease Your Website aangegeven. Lease Your Website
is gerechtigd om periodiek te factureren.
11.2.1 De 1ste betaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Lease Your Website de
gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend
hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de
website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van
de opdrachtgever, en Lease Your Website kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever
ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Lease Your Website niet kan worden
opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de
specificaties en naar behoren functioneert, zal Lease Your Website een factuur sturen voor het met de
overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De
opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde
bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door
Lease Your Website overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Lease Your Website een
aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in
rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog
niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke
rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag,
berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)
incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Lease Your Website bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene
voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 Lease Your Website zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken
zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke
informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Lease Your Website
13.2 Wanneer Lease Your Website bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever
gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Lease Your Website is voorts niet
verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke
bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip
van oplevering veranderen. Lease Your Website zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe
opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 Lease Your Website is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde
eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Webdesigndiensten zich het
recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde
website.
14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.